مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

عوامل جذب كننده خارجي

عوامل جذب كننده خارجي: عوامل جذب كننده‌ي خارجي از قبيل امنيت شغلي، امكانات تحصيلي، آزادي‌هاي فردي و … در پژوهشي ديگر اين عوامل به 5 دسته تقسيم شده است. 1- عوامل اقتصادي: نابرابري‌هاي دستمزدها، درآمدها و امكانات سنجي تحصيل درآمد بيشتر، سبب گريز نيروهاي انساني ماهر از كشورهاي توسعه نيافته ادامه مطلب…

By 92, ago